Eucharystia i Komunia Święta

„Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego." /KKK 1324/

Chrystus Pan ustanowił sakrament Eucharystii w Wieczerniku w czasie Ostatniej Wieczerzy, kiedy celebrował wraz z Apostołami tradycyjną Paschę żydowską. Jezus uprzedził swoją Paschę, czyli swoje przejście poprzez Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie do domu Ojca. To była Pascha Jezusa, w czasie której siebie złożył w ofierze jako Baranka niepokalanego za grzechy świata. Polecił, aby Kościół składał, ponawiał tę Ofiarę na Jego pamiątkę.

Chrystus Pan powiedział: „Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6,53-54).

Kościół wierny poleceniu swego Zbawiciela czyni to przez wszystkie wieki i będzie czynił aż do skończenia świata. Zasadniczo liturgia zgromadzenia eucharystycznego w jej zasadniczych ramach przetrwała nienaruszona przez wieki aż do naszych czasów. Składa się ona z obrzędów wstępnych, z czytania słowa Bożego, przygotowania darów, modlitwy eucharystycznej, w czasie której dokonuje się przemiana chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa, z Komunii świętej i zakończenia.

Sakrament Eucharystii posiada wiele określeń, z których każde ukazuje pewien aspekt tego sakramentu. I tak, nazywany jest:

  • Eucharystią – gdyż jest to dziękczynienie składane wraz z Chrystusem Bogu Ojcu przez wiernych zjednoczonych darem Ducha Świętego.
  • Wieczerzą Pańską – ponieważ jest to uobecnienie Ostatniej Wieczerzy, którą Chrystus Pan spożył wraz ze swymi uczniami i polecił, im ją składać na Jego pamiątkę.
  • Łamaniem chleba – nazwa ta nawiązuje do cudu rozmnożenia chleba i łamania go na pustkowiu. To samo uczynił Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy. Po tym geście uczniowie rozpoznają Zmartwychwstałego Pana. Pierwsi chrześcijanie w ten sposób określali Mszę Świętą, gdyż gromadząc się na polecenie Pana Jezusa łamali Chleb Eucharystyczny i spożywali go wchodząc we wspólnotę z Panem Jezusem. W ten sposób tworzyli z Nim jedno ciało - Kościół.
  • Najświętszym Sakramentem – szczególnie to określenie stosuje się do postaci eucharystycznych przechowywanych w tabernakulum, gdyż żywy Chrystus jest obecny pośród swego ludu. Jest to więc sakrament sakramentów.
  • Zgromadzeniem eucharystycznym – gdyż Eucharystia celebrowana jest w zgromadzeniu wiernych, które jest widzialnym znakiem obecności Kościoła. Najświętszą Ofiarą – gdyż uobecnia jedyną ofiarę, jaką Chrystus Pan złożył na Krzyżu za nas wszystkich i włącza w nią ofiarę Kościoła.
  • Mszą Świętą – określany jest ten sakrament, ponieważ liturgia, w czasie której sprawowany jest ten sakrament, kończy się rozesłaniem wiernych, aby pełnili wolę Bożą w codziennym swoim życiu.
  • Komunią – nazywana jest również często Eucharystia, a to dlatego, że spożywając Ciało i Krew Pańską pod postaciami chleba i wina, jednoczymy się z Chrystusem i tworzymy z nim jedno ciało.

Pierwsza spowiedź i Komunia Święta.

Na katechezę przed pierwszą komunią zapisujemy dzieci, które ukończyły 8 rok życia. Przygotowanie do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej odbywa się w ramach katechizacji w kościele w Dunstable i Milton Keynes oraz Polskiej Szkole Luton & Dunstable (dla uczniów PS).  We wrześniu należy wypisać formularz zgłoszeniowy, który można pobrać przy zakrystii; wypełnić go i oddać na pierwszym spotkaniu organizacyjnym 1 października. Do końca listopada należy dostarczyć świadectwo chrztu dziecka - zwolnieni są ci, których dzieci były chrzczone w naszej parafii.

W ciągu roku w Dunstable odbywają się wspólne niedzielne Msze święte o godz. 12.30 z okazji poświęcenia różańca (9 października), poświęcenia medalika (11 grudnia), poświęcenia świecy (5 lutego), poświęcenia książeczek (19 marca) i poświęcenia stroju komunijnego (23 kwietnia). Pięknym i wartym przeżycia wydarzeniem, również wspólnym, jest Niedziela Palmowa z Marszem dla Jezusa (9 kwietnia) oraz Uroczystość Bożego Ciała (18 czerwca). W Milton Keynes poświęcenie kolejnych dewocjonaliów odbywa się w ramach Mszy Świętej o godz. 13.30, z wyjątkiem poświęcenia świecy (czwartek, 2 lutego, godz. 19.00 katecheza, 19.30 Msza Święta)

Rodziców wraz z dziećmi zachęcamy do uczestniczenia, przez cały rok w niedzielnej Mszy Świętej.

Miejsce i termin uroczystości: Dunstable, 29 kwietnia 2017, godz. 12.00; Dunstable, 6 maja 2017, godz. 12.00; Milton Keynes, 6 maja 2017, godz. 15.00.

Terminy katechez w Dunstable w soboty o godz. 14.30 (w nawiasie termin tej samej katechezy w Milton Keynes w czwartki o godz. 18.30):                            

PAŹDZIERNIK: 8, 15, 22 (6, 13, 20)

LISTOPAD: 5, 12, 19, 26 (3, 10, 17, 24)

GRUDZIEŃ: 3, 10, 17 (1, 8*, 15) - * 8 grudnia w Milton Keynes przychodzimy na 19.00 z lampionami

STYCZEŃ: 7, 14, 21, 28 (5, 12, 19, 26)

LUTY: 4, 11, 25 (2*, 9, 23) - * 2 lutego w Milton Keynes przychodzimy na 19.00 ze świecami

MARZEC: 4, 11, 18, 25 (2, 9, 16, 23)

KWIECIEŃ: 1, 22 (30 MAR, 2).

Obecność obowiązkowa na katechezie. Potwierdzenie uczestnictwa w niedzielnej i pierwszopiątkowej Mszy świętej w książeczce (naklejka z obrazkiem).

Proboszcz: Ks. Piotr Redliński SCHR
Asystent Ks. Sławomir Strycharski SCHRKancelaria czynna po uprzednim kontakcie telefonicznym (01582 662807) lub e-mailowym (parafiadunstable@gmail.com).© Copyright PPLD © 2012  |  Website by Alumor Design